Predbežný prieskum.

Materská škola Predmier oznamuje

že, zisťujeme  predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy Predmier počas školských prázdnin.

V spolupráci so zriaďovateľom rozhodla riaditeľka materskej školy o prevádzke materskej školy takto:

od 1. júla do 22.júla 2022 je otvorené,

od 25. júla do 12. augusta 2022 je zatvorené,

od 15. augusta 2022 je otvorené.

Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“) taxatívne určuje, že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov:

 - potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy,

 - dezinfekcie prostredia a hračiek,

 - čerpania dovolenky zamestnancov.

 

V prípade, ak má zákonný zástupca dieťaťa v čase prerušenia prevádzky materskej školy počas letných mesiacov, do ktorej je inak jeho dieťa prijaté, záujem o dochádzku do materskej školy iného zriaďovateľa, môže sa tak diať, ale len na základe žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie, ku ktorej zákonný zástupca prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní.

Dieťa je do danej materskej školy prijaté rozhodnutím o prijatí do materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na konkrétny čas. Prijatím dieťaťa na takýto konkrétny čas do inej materskej školy nijako nie je dotknuté jeho dovtedajšie prijatie v tej „kmeňovej“ materskej škole, ktorú inak riadne navštevuje.

Milí rodičia, odoberajte naše novinky

Prihláste sa k odberu aktualit a noviniek.
Informujeme Vás o nových dôležitých oznamoch
našej materskej školy

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek